Τα Μαθηματικά στην κοινωνία της εικόνας. Μαθηματικά σύμβολα σε πολυτροπικά, μη Μαθηματικά κείμενα.

Αγγελική Γιαννικοπούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 443-455

How to cite

top

Αγγελική Γιαννικοπούλου. "Τα Μαθηματικά στην κοινωνία της εικόνας. Μαθηματικά σύμβολα σε πολυτροπικά, μη Μαθηματικά κείμενα.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 443-455. <http://eudml.org/doc/236281>.

@article{ΑγγελικήΓιαννικοπούλου2003,
author = {Αγγελική Γιαννικοπούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {443-455},
title = {Τα Μαθηματικά στην κοινωνία της εικόνας. Μαθηματικά σύμβολα σε πολυτροπικά, μη Μαθηματικά κείμενα.},
url = {http://eudml.org/doc/236281},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Αγγελική Γιαννικοπούλου
TI - Τα Μαθηματικά στην κοινωνία της εικόνας. Μαθηματικά σύμβολα σε πολυτροπικά, μη Μαθηματικά κείμενα.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 443
EP - 455
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236281
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.