Η Χρυσή τομή και η Διαχρονικότητα της Αισθητικής της Αξίας

Καλλιόπη Χρονοπούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 406-418

How to cite

top

Καλλιόπη Χρονοπούλου. "Η Χρυσή τομή και η Διαχρονικότητα της Αισθητικής της Αξίας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 406-418. <http://eudml.org/doc/236284>.

@article{ΚαλλιόπηΧρονοπούλου1997,
author = {Καλλιόπη Χρονοπούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {406-418},
title = {Η Χρυσή τομή και η Διαχρονικότητα της Αισθητικής της Αξίας},
url = {http://eudml.org/doc/236284},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Καλλιόπη Χρονοπούλου
TI - Η Χρυσή τομή και η Διαχρονικότητα της Αισθητικής της Αξίας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 406
EP - 418
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236284
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.