Σύγχρονες τάσεις αξιολόγησης αναλυτικού προγράμματος

Κατερίνα Κασιμάτη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 567-576

How to cite

top

Κατερίνα Κασιμάτη. "Σύγχρονες τάσεις αξιολόγησης αναλυτικού προγράμματος." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 567-576. <http://eudml.org/doc/236285>.

@article{ΚατερίναΚασιμάτη2004,
author = {Κατερίνα Κασιμάτη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {567-576},
title = {Σύγχρονες τάσεις αξιολόγησης αναλυτικού προγράμματος},
url = {http://eudml.org/doc/236285},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Κατερίνα Κασιμάτη
TI - Σύγχρονες τάσεις αξιολόγησης αναλυτικού προγράμματος
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 567
EP - 576
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236285
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.