Ο ρόλος των αναπαραστάσεων στη μάθηση των μα-θηματικών της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης

Ιλιάδα Ηλία; Αθανάσιος Γαγάτσης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 157-167

How to cite

top

Ιλιάδα Ηλία, and Αθανάσιος Γαγάτσης. "Ο ρόλος των αναπαραστάσεων στη μάθηση των μα-θηματικών της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 157-167. <http://eudml.org/doc/236287>.

@article{ΙλιάδαΗλία2004,
author = {Ιλιάδα Ηλία, Αθανάσιος Γαγάτσης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {157-167},
title = {Ο ρόλος των αναπαραστάσεων στη μάθηση των μα-θηματικών της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης},
url = {http://eudml.org/doc/236287},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Ιλιάδα Ηλία
AU - Αθανάσιος Γαγάτσης
TI - Ο ρόλος των αναπαραστάσεων στη μάθηση των μα-θηματικών της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 157
EP - 167
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236287
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.