Κρυπτογραφικά συστήματα και εφαρμογές στην σύγχρονη τεχνολογία

Σταύρος Ρουτζούνης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 441-450

How to cite

top

Σταύρος Ρουτζούνης. "Κρυπτογραφικά συστήματα και εφαρμογές στην σύγχρονη τεχνολογία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 441-450. <http://eudml.org/doc/236288>.

@article{ΣταύροςΡουτζούνης2000,
author = {Σταύρος Ρουτζούνης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {441-450},
title = {Κρυπτογραφικά συστήματα και εφαρμογές στην σύγχρονη τεχνολογία},
url = {http://eudml.org/doc/236288},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Σταύρος Ρουτζούνης
TI - Κρυπτογραφικά συστήματα και εφαρμογές στην σύγχρονη τεχνολογία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 441
EP - 450
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236288
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.