Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθηματικών του δημοτικού σχολείου: Μια συγκριτική αξιολόγηση

Ελένη Παπαγεωργίου; Γιώργος Φιλίππου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 394-404

How to cite

top

Ελένη Παπαγεωργίου, and Γιώργος Φιλίππου. "Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθηματικών του δημοτικού σχολείου: Μια συγκριτική αξιολόγηση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 394-404. <http://eudml.org/doc/236289>.

@article{ΕλένηΠαπαγεωργίου2004,
author = {Ελένη Παπαγεωργίου, Γιώργος Φιλίππου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {394-404},
title = {Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθηματικών του δημοτικού σχολείου: Μια συγκριτική αξιολόγηση},
url = {http://eudml.org/doc/236289},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Ελένη Παπαγεωργίου
AU - Γιώργος Φιλίππου
TI - Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθηματικών του δημοτικού σχολείου: Μια συγκριτική αξιολόγηση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 394
EP - 404
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236289
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.