Συναντήσεις της Ιστορίας των Μαθηματικών με τη διδασκαλία τους.

Άντα Μπούφη; Φρόσω Σκαφτούρου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 185-194

How to cite

top

Άντα Μπούφη, and Φρόσω Σκαφτούρου. "Συναντήσεις της Ιστορίας των Μαθηματικών με τη διδασκαλία τους.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 185-194. <http://eudml.org/doc/236291>.

@article{ΆνταΜπούφη2002,
author = {Άντα Μπούφη, Φρόσω Σκαφτούρου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {185-194},
title = {Συναντήσεις της Ιστορίας των Μαθηματικών με τη διδασκαλία τους.},
url = {http://eudml.org/doc/236291},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Άντα Μπούφη
AU - Φρόσω Σκαφτούρου
TI - Συναντήσεις της Ιστορίας των Μαθηματικών με τη διδασκαλία τους.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 185
EP - 194
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236291
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.