Το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα καθρέφτης ενός αδιάφορου μαθητή κι ενός απρόσωπου καθηγητή

Δ. Παπαδημητρίου; Φ. Καλαβάοης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1985)

 • Issue: 2, page 284-290

How to cite

top

Δ. Παπαδημητρίου, and Φ. Καλαβάοης. "Το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα καθρέφτης ενός αδιάφορου μαθητή κι ενός απρόσωπου καθηγητή." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1985): 284-290. <http://eudml.org/doc/236295>.

@article{Δ1985,
author = {Δ. Παπαδημητρίου, Φ. Καλαβάοης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {2},
pages = {284-290},
title = {Το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα καθρέφτης ενός αδιάφορου μαθητή κι ενός απρόσωπου καθηγητή},
url = {http://eudml.org/doc/236295},
year = {1985},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Παπαδημητρίου
AU - Φ. Καλαβάοης
TI - Το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα καθρέφτης ενός αδιάφορου μαθητή κι ενός απρόσωπου καθηγητή
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1985
IS - 2
SP - 284
EP - 290
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236295
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.