Τα μαθηματικά αντισταθμιστική πρόταση στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης

Αντώνιος Καραμπάτσος; Γεωργία Κρεμμυδιώτη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 70-78

How to cite

top

Αντώνιος Καραμπάτσος, and Γεωργία Κρεμμυδιώτη. "Τα μαθηματικά αντισταθμιστική πρόταση στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 70-78. <http://eudml.org/doc/236297>.

@article{ΑντώνιοςΚαραμπάτσος2005,
author = {Αντώνιος Καραμπάτσος, Γεωργία Κρεμμυδιώτη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {70-78},
title = {Τα μαθηματικά αντισταθμιστική πρόταση στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης},
url = {http://eudml.org/doc/236297},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Αντώνιος Καραμπάτσος
AU - Γεωργία Κρεμμυδιώτη
TI - Τα μαθηματικά αντισταθμιστική πρόταση στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 70
EP - 78
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236297
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.