Τα ισχύοντα διδακτικά βιβλία για το μάθημα των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο: Απόψεις και εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Νεκταρία E. Παλαιολόγου; Βασίλης I. Γιαλαμάς; Γεώργιος I. Κουτρομάνος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 187-198

How to cite

top

Νεκταρία E. Παλαιολόγου, Βασίλης I. Γιαλαμάς, and Γεώργιος I. Κουτρομάνος. "Τα ισχύοντα διδακτικά βιβλία για το μάθημα των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο: Απόψεις και εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 187-198. <http://eudml.org/doc/236298>.

@article{ΝεκταρίαE1997,
author = {Νεκταρία E. Παλαιολόγου, Βασίλης I. Γιαλαμάς, Γεώργιος I. Κουτρομάνος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {187-198},
title = {Τα ισχύοντα διδακτικά βιβλία για το μάθημα των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο: Απόψεις και εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης},
url = {http://eudml.org/doc/236298},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Νεκταρία E. Παλαιολόγου
AU - Βασίλης I. Γιαλαμάς
AU - Γεώργιος I. Κουτρομάνος
TI - Τα ισχύοντα διδακτικά βιβλία για το μάθημα των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο: Απόψεις και εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 187
EP - 198
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236298
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.