Η λύση Προβλήματος ως πλαίσιο μάθησης και αξιολόγησης (Πρόταση για ένα ερευνητικό πρόγραμμα)

Αναστάσιος Μπαρκάτσας; Νίκος Κλαουδάτος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 118-135

How to cite

top

Αναστάσιος Μπαρκάτσας, and Νίκος Κλαουδάτος. "Η λύση Προβλήματος ως πλαίσιο μάθησης και αξιολόγησης (Πρόταση για ένα ερευνητικό πρόγραμμα)." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 118-135. <http://eudml.org/doc/236299>.

@article{ΑναστάσιοςΜπαρκάτσας1996,
author = {Αναστάσιος Μπαρκάτσας, Νίκος Κλαουδάτος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {118-135},
title = {Η λύση Προβλήματος ως πλαίσιο μάθησης και αξιολόγησης (Πρόταση για ένα ερευνητικό πρόγραμμα)},
url = {http://eudml.org/doc/236299},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Αναστάσιος Μπαρκάτσας
AU - Νίκος Κλαουδάτος
TI - Η λύση Προβλήματος ως πλαίσιο μάθησης και αξιολόγησης (Πρόταση για ένα ερευνητικό πρόγραμμα)
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 118
EP - 135
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236299
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.