Διδασκαλία «Ζωγραφικής» στην πληροφορική του γυμνασίου με έννοιες και προβλήματα από τα μαθηματικά τους

Γιάννης Σταμέλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 323-330

How to cite

top

Γιάννης Σταμέλος. "Διδασκαλία «Ζωγραφικής» στην πληροφορική του γυμνασίου με έννοιες και προβλήματα από τα μαθηματικά τους." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 323-330. <http://eudml.org/doc/236300>.

@article{ΓιάννηςΣταμέλος1995,
author = {Γιάννης Σταμέλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {323-330},
title = {Διδασκαλία «Ζωγραφικής» στην πληροφορική του γυμνασίου με έννοιες και προβλήματα από τα μαθηματικά τους},
url = {http://eudml.org/doc/236300},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Γιάννης Σταμέλος
TI - Διδασκαλία «Ζωγραφικής» στην πληροφορική του γυμνασίου με έννοιες και προβλήματα από τα μαθηματικά τους
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 323
EP - 330
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236300
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.