Το διδακτικό βιβλίο των Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση

Θ. Ρήγας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986)

 • Issue: 3, page 168-179

How to cite

top

Θ. Ρήγας. "Το διδακτικό βιβλίο των Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986): 168-179. <http://eudml.org/doc/236301>.

@article{Θ1986,
author = {Θ. Ρήγας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {3},
pages = {168-179},
title = {Το διδακτικό βιβλίο των Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236301},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - Θ. Ρήγας
TI - Το διδακτικό βιβλίο των Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1986
IS - 3
SP - 168
EP - 179
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236301
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.