Η διδασκαλία της Γεωμετρίας: Μερικές απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με τα αναλυτικά προ-γράμματα και τα σχολικά βιβλία Γυμνασίου και Λυκείου

Ελένη Δημητριάδου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 15-27

How to cite

top

Ελένη Δημητριάδου. "Η διδασκαλία της Γεωμετρίας: Μερικές απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με τα αναλυτικά προ-γράμματα και τα σχολικά βιβλία Γυμνασίου και Λυκείου." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 15-27. <http://eudml.org/doc/236304>.

@article{ΕλένηΔημητριάδου2004,
author = {Ελένη Δημητριάδου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {15-27},
title = {Η διδασκαλία της Γεωμετρίας: Μερικές απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με τα αναλυτικά προ-γράμματα και τα σχολικά βιβλία Γυμνασίου και Λυκείου},
url = {http://eudml.org/doc/236304},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Ελένη Δημητριάδου
TI - Η διδασκαλία της Γεωμετρίας: Μερικές απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με τα αναλυτικά προ-γράμματα και τα σχολικά βιβλία Γυμνασίου και Λυκείου
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 15
EP - 27
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236304
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.