Τα μαθηματικά Γυμνασίου και Λυκείου -η διδακτέα ύλη και ο Προγραμματισμός της

Δημήτριος Χριστόπουλος; Βασίλειος Ανδρίτσος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 165-178

How to cite

top

Δημήτριος Χριστόπουλος, and Βασίλειος Ανδρίτσος. "Τα μαθηματικά Γυμνασίου και Λυκείου -η διδακτέα ύλη και ο Προγραμματισμός της." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 165-178. <http://eudml.org/doc/236305>.

@article{ΔημήτριοςΧριστόπουλος1996,
author = {Δημήτριος Χριστόπουλος, Βασίλειος Ανδρίτσος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {165-178},
title = {Τα μαθηματικά Γυμνασίου και Λυκείου -η διδακτέα ύλη και ο Προγραμματισμός της},
url = {http://eudml.org/doc/236305},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτριος Χριστόπουλος
AU - Βασίλειος Ανδρίτσος
TI - Τα μαθηματικά Γυμνασίου και Λυκείου -η διδακτέα ύλη και ο Προγραμματισμός της
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 165
EP - 178
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236305
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.