Στόχοι της Μαθηματικής Παιδείας στο δημοτικό σχολείο και τρόποι υλοποίησης των

Χρ. Αντ. Κισκύρα; Ν. Ανδρ. Κισκύρα

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987)

 • Issue: 4, page 30-40

How to cite

top

Χρ. Αντ. Κισκύρα, and Ν. Ανδρ. Κισκύρα. "Στόχοι της Μαθηματικής Παιδείας στο δημοτικό σχολείο και τρόποι υλοποίησης των." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987): 30-40. <http://eudml.org/doc/236306>.

@article{Χρ1987,
author = {Χρ. Αντ. Κισκύρα, Ν. Ανδρ. Κισκύρα},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {4},
pages = {30-40},
title = {Στόχοι της Μαθηματικής Παιδείας στο δημοτικό σχολείο και τρόποι υλοποίησης των},
url = {http://eudml.org/doc/236306},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Χρ. Αντ. Κισκύρα
AU - Ν. Ανδρ. Κισκύρα
TI - Στόχοι της Μαθηματικής Παιδείας στο δημοτικό σχολείο και τρόποι υλοποίησης των
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1987
IS - 4
SP - 30
EP - 40
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236306
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.