Σύνδεση των Μαθηματικών της Πρωτοβάθμιας με τα Μαθηματικά της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συγκριτική μελέτη των βιβλίων των Μαθηματικών του δημοτικού και της ΄Α γυμνασίου)

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987)

 • Issue: 4, page 201-208

How to cite

top

"Σύνδεση των Μαθηματικών της Πρωτοβάθμιας με τα Μαθηματικά της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συγκριτική μελέτη των βιβλίων των Μαθηματικών του δημοτικού και της ΄Α γυμνασίου)." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987): 201-208. <http://eudml.org/doc/236307>.

@article{Unknown1987,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {4},
pages = {201-208},
title = {Σύνδεση των Μαθηματικών της Πρωτοβάθμιας με τα Μαθηματικά της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συγκριτική μελέτη των βιβλίων των Μαθηματικών του δημοτικού και της ΄Α γυμνασίου)},
url = {http://eudml.org/doc/236307},
year = {1987},
}

TY - JOUR
TI - Σύνδεση των Μαθηματικών της Πρωτοβάθμιας με τα Μαθηματικά της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συγκριτική μελέτη των βιβλίων των Μαθηματικών του δημοτικού και της ΄Α γυμνασίου)
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1987
IS - 4
SP - 201
EP - 208
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236307
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.