Χρήση Κινητικών Μοντέλων στην Ευκλείδεια Γεωμετρία

Παναγιώτης Δεληκανλής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 645-646

How to cite

top

Παναγιώτης Δεληκανλής. "Χρήση Κινητικών Μοντέλων στην Ευκλείδεια Γεωμετρία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 645-646. <http://eudml.org/doc/236309>.

@article{ΠαναγιώτηςΔεληκανλής2001,
author = {Παναγιώτης Δεληκανλής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {645-646},
title = {Χρήση Κινητικών Μοντέλων στην Ευκλείδεια Γεωμετρία},
url = {http://eudml.org/doc/236309},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Παναγιώτης Δεληκανλής
TI - Χρήση Κινητικών Μοντέλων στην Ευκλείδεια Γεωμετρία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 645
EP - 646
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236309
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.