Η αντιμετώπιση των μαθηματικών και των άλλων επιστημονικών μαθημάτων από τους Έλληνες λογίους κατά τον 18° αιώνα

Μαρία Τερδήμου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 275-284

How to cite

top

Μαρία Τερδήμου. "Η αντιμετώπιση των μαθηματικών και των άλλων επιστημονικών μαθημάτων από τους Έλληνες λογίους κατά τον 18° αιώνα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 275-284. <http://eudml.org/doc/236310>.

@article{ΜαρίαΤερδήμου1995,
author = {Μαρία Τερδήμου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {275-284},
title = {Η αντιμετώπιση των μαθηματικών και των άλλων επιστημονικών μαθημάτων από τους Έλληνες λογίους κατά τον 18° αιώνα},
url = {http://eudml.org/doc/236310},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Μαρία Τερδήμου
TI - Η αντιμετώπιση των μαθηματικών και των άλλων επιστημονικών μαθημάτων από τους Έλληνες λογίους κατά τον 18° αιώνα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 275
EP - 284
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236310
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.