Μοντέλο ανάλυσης της γεωμετρικής κατασκευής και διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών για τα γεωμετρικά σχήματα

Τσεκάκη Μαριάνα

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992)

 • Issue: 9, page 108-129

How to cite

top

Τσεκάκη Μαριάνα. "Μοντέλο ανάλυσης της γεωμετρικής κατασκευής και διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών για τα γεωμετρικά σχήματα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992): 108-129. <http://eudml.org/doc/236312>.

@article{ΤσεκάκηΜαριάνα1992,
author = {Τσεκάκη Μαριάνα},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {9},
pages = {108-129},
title = {Μοντέλο ανάλυσης της γεωμετρικής κατασκευής και διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών για τα γεωμετρικά σχήματα},
url = {http://eudml.org/doc/236312},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Τσεκάκη Μαριάνα
TI - Μοντέλο ανάλυσης της γεωμετρικής κατασκευής και διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών για τα γεωμετρικά σχήματα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1992
IS - 9
SP - 108
EP - 129
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236312
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.