Το οδοιπορικό της Γραμμικής Απεικόνισης μέσα από τα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου και Λυκείου και πίσω από την πλάτη των διδασκόντων και διδασκομένων.

Γ. Π. Τσάμης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 288-314

How to cite

top

Γ. Π. Τσάμης. "Το οδοιπορικό της Γραμμικής Απεικόνισης μέσα από τα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου και Λυκείου και πίσω από την πλάτη των διδασκόντων και διδασκομένων.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 288-314. <http://eudml.org/doc/236314>.

@article{Γ1994,
author = {Γ. Π. Τσάμης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {288-314},
title = {Το οδοιπορικό της Γραμμικής Απεικόνισης μέσα από τα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου και Λυκείου και πίσω από την πλάτη των διδασκόντων και διδασκομένων.},
url = {http://eudml.org/doc/236314},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Π. Τσάμης
TI - Το οδοιπορικό της Γραμμικής Απεικόνισης μέσα από τα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου και Λυκείου και πίσω από την πλάτη των διδασκόντων και διδασκομένων.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 288
EP - 314
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236314
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.