Ο Τετραγωνισμός καμπυλόγραμμων σχημάτων στα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά.

Γιώργος Καρκούλιας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 494-514

How to cite

top

Γιώργος Καρκούλιας. "Ο Τετραγωνισμός καμπυλόγραμμων σχημάτων στα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 494-514. <http://eudml.org/doc/236316>.

@article{ΓιώργοςΚαρκούλιας1994,
author = {Γιώργος Καρκούλιας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {494-514},
title = {Ο Τετραγωνισμός καμπυλόγραμμων σχημάτων στα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά.},
url = {http://eudml.org/doc/236316},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Γιώργος Καρκούλιας
TI - Ο Τετραγωνισμός καμπυλόγραμμων σχημάτων στα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 494
EP - 514
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236316
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.