Οι νέες τεχνολογίες ως μια δύναμη μετασχηματισμού στην εκπαίδευση

Κατερίνα Κασιμάτη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 325-336

How to cite

top

Κατερίνα Κασιμάτη. "Οι νέες τεχνολογίες ως μια δύναμη μετασχηματισμού στην εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 325-336. <http://eudml.org/doc/236317>.

@article{ΚατερίναΚασιμάτη2000,
author = {Κατερίνα Κασιμάτη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {325-336},
title = {Οι νέες τεχνολογίες ως μια δύναμη μετασχηματισμού στην εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236317},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Κατερίνα Κασιμάτη
TI - Οι νέες τεχνολογίες ως μια δύναμη μετασχηματισμού στην εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 325
EP - 336
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236317
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.