Εναλλακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Μαθηματικών: ένα παράδειγμα

Μάγδα Δρυμωνίτου; Βαρβάρα Γεωργιάδου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 89-97

How to cite

top

Μάγδα Δρυμωνίτου, and Βαρβάρα Γεωργιάδου. "Εναλλακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Μαθηματικών: ένα παράδειγμα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 89-97. <http://eudml.org/doc/236319>.

@article{ΜάγδαΔρυμωνίτου2005,
author = {Μάγδα Δρυμωνίτου, Βαρβάρα Γεωργιάδου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {89-97},
title = {Εναλλακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Μαθηματικών: ένα παράδειγμα},
url = {http://eudml.org/doc/236319},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Μάγδα Δρυμωνίτου
AU - Βαρβάρα Γεωργιάδου
TI - Εναλλακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Μαθηματικών: ένα παράδειγμα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 89
EP - 97
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236319
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.