Η «Διαθεματική προσέγγιση των Μαθηματικών». Ένας προβληματισμός.

Κωνσταντίνος Δόρτσιος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 732-733

How to cite

top

Κωνσταντίνος Δόρτσιος. "Η «Διαθεματική προσέγγιση των Μαθηματικών». Ένας προβληματισμός.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 732-733. <http://eudml.org/doc/236320>.

@article{ΚωνσταντίνοςΔόρτσιος2002,
author = {Κωνσταντίνος Δόρτσιος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {732-733},
title = {Η «Διαθεματική προσέγγιση των Μαθηματικών». Ένας προβληματισμός.},
url = {http://eudml.org/doc/236320},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Κωνσταντίνος Δόρτσιος
TI - Η «Διαθεματική προσέγγιση των Μαθηματικών». Ένας προβληματισμός.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 732
EP - 733
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236320
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.