Ιδεολογία και θέσμιση της γνώσης: Ερωτήματα που θέτει η Ιστορία των Μαθηματικών στη μαθηματική παιδεία και αντίστροφα.

Τάσος Πατρώνης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 63-72

How to cite

top

Τάσος Πατρώνης. "Ιδεολογία και θέσμιση της γνώσης: Ερωτήματα που θέτει η Ιστορία των Μαθηματικών στη μαθηματική παιδεία και αντίστροφα.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 63-72. <http://eudml.org/doc/236321>.

@article{ΤάσοςΠατρώνης2002,
author = {Τάσος Πατρώνης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {63-72},
title = {Ιδεολογία και θέσμιση της γνώσης: Ερωτήματα που θέτει η Ιστορία των Μαθηματικών στη μαθηματική παιδεία και αντίστροφα.},
url = {http://eudml.org/doc/236321},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Τάσος Πατρώνης
TI - Ιδεολογία και θέσμιση της γνώσης: Ερωτήματα που θέτει η Ιστορία των Μαθηματικών στη μαθηματική παιδεία και αντίστροφα.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 63
EP - 72
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236321
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.