Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας των θετικών επιστημών με συνδυασμένη χρήση διερευνητικού λογισμικού. Η περίπτωση των νόμων του Kepler και της Μηχανικής του Newton

Γεώργιος Μπακαλίδης; Παναγιώτης Σωτηρόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 560-574

How to cite

top

Γεώργιος Μπακαλίδης, and Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. "Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας των θετικών επιστημών με συνδυασμένη χρήση διερευνητικού λογισμικού. Η περίπτωση των νόμων του Kepler και της Μηχανικής του Newton." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 560-574. <http://eudml.org/doc/236324>.

@article{ΓεώργιοςΜπακαλίδης1998,
author = {Γεώργιος Μπακαλίδης, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {560-574},
title = {Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας των θετικών επιστημών με συνδυασμένη χρήση διερευνητικού λογισμικού. Η περίπτωση των νόμων του Kepler και της Μηχανικής του Newton},
url = {http://eudml.org/doc/236324},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Μπακαλίδης
AU - Παναγιώτης Σωτηρόπουλος
TI - Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας των θετικών επιστημών με συνδυασμένη χρήση διερευνητικού λογισμικού. Η περίπτωση των νόμων του Kepler και της Μηχανικής του Newton
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 560
EP - 574
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236324
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.