Ευκλείδειος αλγόριθμος: η πρακτική, η γεωμετρική και η προκύπτουσα φιλοσοφική του ερμηνεία

Ιωάννης Αραχωβίτης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 154-161

How to cite

top

Ιωάννης Αραχωβίτης. "Ευκλείδειος αλγόριθμος: η πρακτική, η γεωμετρική και η προκύπτουσα φιλοσοφική του ερμηνεία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 154-161. <http://eudml.org/doc/236326>.

@article{ΙωάννηςΑραχωβίτης2001,
author = {Ιωάννης Αραχωβίτης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {154-161},
title = {Ευκλείδειος αλγόριθμος: η πρακτική, η γεωμετρική και η προκύπτουσα φιλοσοφική του ερμηνεία},
url = {http://eudml.org/doc/236326},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Αραχωβίτης
TI - Ευκλείδειος αλγόριθμος: η πρακτική, η γεωμετρική και η προκύπτουσα φιλοσοφική του ερμηνεία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 154
EP - 161
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236326
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.