Η σχέση των μαθηματικών με το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»

Π. Γιαννοπούλου; Σ. Δουκάκης; Χ. Κοίλιας; Α. Ψαλτίδου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 108-117

How to cite

top

Π. Γιαννοπούλου, et al. "Η σχέση των μαθηματικών με το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 108-117. <http://eudml.org/doc/236327>.

@article{Π2003,
author = {Π. Γιαννοπούλου, Σ. Δουκάκης, Χ. Κοίλιας, Α. Ψαλτίδου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {108-117},
title = {Η σχέση των μαθηματικών με το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»},
url = {http://eudml.org/doc/236327},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Π. Γιαννοπούλου
AU - Σ. Δουκάκης
AU - Χ. Κοίλιας
AU - Α. Ψαλτίδου
TI - Η σχέση των μαθηματικών με το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 108
EP - 117
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236327
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.