Έννοιες και ιδέες από την Ιστορία των Μαθηματικών αρωγοί στη σύγχρονη διδακτική τους.

Ιωάννης Αραχωβίτης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 163-174

How to cite

top

Ιωάννης Αραχωβίτης. "Έννοιες και ιδέες από την Ιστορία των Μαθηματικών αρωγοί στη σύγχρονη διδακτική τους.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 163-174. <http://eudml.org/doc/236328>.

@article{ΙωάννηςΑραχωβίτης2002,
author = {Ιωάννης Αραχωβίτης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {163-174},
title = {Έννοιες και ιδέες από την Ιστορία των Μαθηματικών αρωγοί στη σύγχρονη διδακτική τους.},
url = {http://eudml.org/doc/236328},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Αραχωβίτης
TI - Έννοιες και ιδέες από την Ιστορία των Μαθηματικών αρωγοί στη σύγχρονη διδακτική τους.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 163
EP - 174
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236328
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.