Αλγοριθμική Μέθοδος για το Σχεδιασμό Πόλων σε Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα Δεύτερης Τάξης

Γρ. Καλογερόπουλος; Δ. Παπαχριστόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 135-146

How to cite

top

Γρ. Καλογερόπουλος, and Δ. Παπαχριστόπουλος. "Αλγοριθμική Μέθοδος για το Σχεδιασμό Πόλων σε Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα Δεύτερης Τάξης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 135-146. <http://eudml.org/doc/236330>.

@article{Γρ2005,
author = {Γρ. Καλογερόπουλος, Δ. Παπαχριστόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {135-146},
title = {Αλγοριθμική Μέθοδος για το Σχεδιασμό Πόλων σε Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα Δεύτερης Τάξης},
url = {http://eudml.org/doc/236330},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Γρ. Καλογερόπουλος
AU - Δ. Παπαχριστόπουλος
TI - Αλγοριθμική Μέθοδος για το Σχεδιασμό Πόλων σε Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα Δεύτερης Τάξης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 135
EP - 146
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236330
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.