Στατιστική στην εκπαίδευση, μελέτη μιας περίπτωσης

Θ. Χατζηπαντελής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 157-164

How to cite

top

Θ. Χατζηπαντελής. "Στατιστική στην εκπαίδευση, μελέτη μιας περίπτωσης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 157-164. <http://eudml.org/doc/236331>.

@article{Θ1996,
author = {Θ. Χατζηπαντελής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {157-164},
title = {Στατιστική στην εκπαίδευση, μελέτη μιας περίπτωσης},
url = {http://eudml.org/doc/236331},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Θ. Χατζηπαντελής
TI - Στατιστική στην εκπαίδευση, μελέτη μιας περίπτωσης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 157
EP - 164
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236331
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.