Τα μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου ένας μεγάλος ασθενής

Κων/νος Παπαδόπουλος; Ιωάννης Απλακίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 230-239

How to cite

top

Κων/νος Παπαδόπουλος, and Ιωάννης Απλακίδης. "Τα μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου ένας μεγάλος ασθενής." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 230-239. <http://eudml.org/doc/236333>.

@article{Κων2004,
author = {Κων/νος Παπαδόπουλος, Ιωάννης Απλακίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {230-239},
title = {Τα μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου ένας μεγάλος ασθενής},
url = {http://eudml.org/doc/236333},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Κων/νος Παπαδόπουλος
AU - Ιωάννης Απλακίδης
TI - Τα μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου ένας μεγάλος ασθενής
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 230
EP - 239
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236333
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.