Ένα παράδειγμα σχολικής χρήσης της Ιστορίας της Γεωμετρίας : οι μηνίσκοι του Ιπποκράτη στα εγχειρίδια 19ου-20ου αι.

Δημήτριος Πατσοπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 284-295

How to cite

top

Δημήτριος Πατσοπουλος. "Ένα παράδειγμα σχολικής χρήσης της Ιστορίας της Γεωμετρίας : οι μηνίσκοι του Ιπποκράτη στα εγχειρίδια 19ου-20ου αι.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 284-295. <http://eudml.org/doc/236335>.

@article{ΔημήτριοςΠατσοπουλος2002,
author = {Δημήτριος Πατσοπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {284-295},
title = {Ένα παράδειγμα σχολικής χρήσης της Ιστορίας της Γεωμετρίας : οι μηνίσκοι του Ιπποκράτη στα εγχειρίδια 19ου-20ου αι.},
url = {http://eudml.org/doc/236335},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτριος Πατσοπουλος
TI - Ένα παράδειγμα σχολικής χρήσης της Ιστορίας της Γεωμετρίας : οι μηνίσκοι του Ιπποκράτη στα εγχειρίδια 19ου-20ου αι.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 284
EP - 295
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236335
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.