Αναστοχαστικός Κονστρουκτιβισμός, Μεταμοντέρνος Φεμινισμός και Διδασκαλία των Μαθηματικών. Μια επιστημολογική προσέγγιση

Μαρία Χιονίδου - Μοσκοφόγλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 129-140

How to cite

top

Μαρία Χιονίδου - Μοσκοφόγλου. "Αναστοχαστικός Κονστρουκτιβισμός, Μεταμοντέρνος Φεμινισμός και Διδασκαλία των Μαθηματικών. Μια επιστημολογική προσέγγιση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 129-140. <http://eudml.org/doc/236336>.

@article{ΜαρίαΧιονίδου1995,
author = {Μαρία Χιονίδου - Μοσκοφόγλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {129-140},
title = {Αναστοχαστικός Κονστρουκτιβισμός, Μεταμοντέρνος Φεμινισμός και Διδασκαλία των Μαθηματικών. Μια επιστημολογική προσέγγιση},
url = {http://eudml.org/doc/236336},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Μαρία Χιονίδου - Μοσκοφόγλου
TI - Αναστοχαστικός Κονστρουκτιβισμός, Μεταμοντέρνος Φεμινισμός και Διδασκαλία των Μαθηματικών. Μια επιστημολογική προσέγγιση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 129
EP - 140
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236336
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.