Κατάσταση και σύγχρονες απαιτήσεις, ως προς τις μαθηματικές γνώσεις και τη μαθηματική κρίση και ικανότητα των νεοεισερχόμενων στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση

Γιάννης Κερασαρίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 444-458

How to cite

top

Γιάννης Κερασαρίδης. "Κατάσταση και σύγχρονες απαιτήσεις, ως προς τις μαθηματικές γνώσεις και τη μαθηματική κρίση και ικανότητα των νεοεισερχόμενων στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 444-458. <http://eudml.org/doc/236338>.

@article{ΓιάννηςΚερασαρίδης2004,
author = {Γιάννης Κερασαρίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {444-458},
title = {Κατάσταση και σύγχρονες απαιτήσεις, ως προς τις μαθηματικές γνώσεις και τη μαθηματική κρίση και ικανότητα των νεοεισερχόμενων στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236338},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Γιάννης Κερασαρίδης
TI - Κατάσταση και σύγχρονες απαιτήσεις, ως προς τις μαθηματικές γνώσεις και τη μαθηματική κρίση και ικανότητα των νεοεισερχόμενων στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 444
EP - 458
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236338
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.