Συναισθηματικός τομέας και Μαθηματική Παιδεία. Η έρευνα στον Ελλαδικό και το Διεθνή χώρο

Φιλίππου Γεώργιος; Κωνσταντίνος Χρίστου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 28-47

How to cite

top

Φιλίππου Γεώργιος, and Κωνσταντίνος Χρίστου. "Συναισθηματικός τομέας και Μαθηματική Παιδεία. Η έρευνα στον Ελλαδικό και το Διεθνή χώρο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 28-47. <http://eudml.org/doc/236339>.

@article{ΦιλίππουΓεώργιος1997,
author = {Φιλίππου Γεώργιος, Κωνσταντίνος Χρίστου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {28-47},
title = {Συναισθηματικός τομέας και Μαθηματική Παιδεία. Η έρευνα στον Ελλαδικό και το Διεθνή χώρο},
url = {http://eudml.org/doc/236339},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Φιλίππου Γεώργιος
AU - Κωνσταντίνος Χρίστου
TI - Συναισθηματικός τομέας και Μαθηματική Παιδεία. Η έρευνα στον Ελλαδικό και το Διεθνή χώρο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 28
EP - 47
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236339
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.