Δύο θεωρήματα της ανάλυσης

Ηλίας Κωνσταντόπουλος; Νιαβή Αγορή

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 56-64

How to cite

top

Ηλίας Κωνσταντόπουλος, and Νιαβή Αγορή. "Δύο θεωρήματα της ανάλυσης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 56-64. <http://eudml.org/doc/236343>.

@article{ΗλίαςΚωνσταντόπουλος2004,
author = {Ηλίας Κωνσταντόπουλος, Νιαβή Αγορή},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {56-64},
title = {Δύο θεωρήματα της ανάλυσης},
url = {http://eudml.org/doc/236343},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Ηλίας Κωνσταντόπουλος
AU - Νιαβή Αγορή
TI - Δύο θεωρήματα της ανάλυσης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 56
EP - 64
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236343
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.