Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών στα Τ.Ε.Ε.

Ελένη Τσάμη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 211-223

How to cite

top

Ελένη Τσάμη. "Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών στα Τ.Ε.Ε.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 211-223. <http://eudml.org/doc/236345>.

@article{ΕλένηΤσάμη2005,
author = {Ελένη Τσάμη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {211-223},
title = {Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών στα Τ.Ε.Ε.},
url = {http://eudml.org/doc/236345},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Ελένη Τσάμη
TI - Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών στα Τ.Ε.Ε.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 211
EP - 223
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236345
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.