Η καθημερινή γλώσσα και «εξωτερικά» μοντέλα σε μια αδιδακτική κατάσταση

Λημναίου Ταξιαρχούλα

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 166-178

How to cite

top

Λημναίου Ταξιαρχούλα. "Η καθημερινή γλώσσα και «εξωτερικά» μοντέλα σε μια αδιδακτική κατάσταση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 166-178. <http://eudml.org/doc/236347>.

@article{ΛημναίουΤαξιαρχούλα1997,
author = {Λημναίου Ταξιαρχούλα},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {166-178},
title = {Η καθημερινή γλώσσα και «εξωτερικά» μοντέλα σε μια αδιδακτική κατάσταση},
url = {http://eudml.org/doc/236347},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Λημναίου Ταξιαρχούλα
TI - Η καθημερινή γλώσσα και «εξωτερικά» μοντέλα σε μια αδιδακτική κατάσταση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 166
EP - 178
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236347
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.