Οι απαρχές και η φιλοσοφία της μαθηματικής εκπαίδευσης στη Γερμανία.

Δημήτριος Κοντογιάννης; Στυλιανός Δασκαλάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 418-426

How to cite

top

Δημήτριος Κοντογιάννης, and Στυλιανός Δασκαλάκης. "Οι απαρχές και η φιλοσοφία της μαθηματικής εκπαίδευσης στη Γερμανία.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 418-426. <http://eudml.org/doc/236348>.

@article{ΔημήτριοςΚοντογιάννης2002,
author = {Δημήτριος Κοντογιάννης, Στυλιανός Δασκαλάκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {418-426},
title = {Οι απαρχές και η φιλοσοφία της μαθηματικής εκπαίδευσης στη Γερμανία.},
url = {http://eudml.org/doc/236348},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτριος Κοντογιάννης
AU - Στυλιανός Δασκαλάκης
TI - Οι απαρχές και η φιλοσοφία της μαθηματικής εκπαίδευσης στη Γερμανία.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 418
EP - 426
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236348
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.