Η έρευνα για την ιστορία της μαθηματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Επισημάνσεις - Προοπτικές

Μ. Π. Τουμάσης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1990)

 • Issue: 7, page 69-70

How to cite

top

Μ. Π. Τουμάσης. "Η έρευνα για την ιστορία της μαθηματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Επισημάνσεις - Προοπτικές." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1990): 69-70. <http://eudml.org/doc/236349>.

@article{Μ1990,
author = {Μ. Π. Τουμάσης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {7},
pages = {69-70},
title = {Η έρευνα για την ιστορία της μαθηματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Επισημάνσεις - Προοπτικές},
url = {http://eudml.org/doc/236349},
year = {1990},
}

TY - JOUR
AU - Μ. Π. Τουμάσης
TI - Η έρευνα για την ιστορία της μαθηματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Επισημάνσεις - Προοπτικές
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1990
IS - 7
SP - 69
EP - 70
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236349
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.