Η ικανότητα διατύπωσης λογικών συλλογισμών που εξηγούν γεωμετρικές σχέσεις «πρώτης» και «δεύτερης τάξης» και ο ρόλος της στην ανάπτυξη ειδίκευσης στη Γεωμετρία

Ιωάννης Β. Ζάχος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 452-459

How to cite

top

Ιωάννης Β. Ζάχος. "Η ικανότητα διατύπωσης λογικών συλλογισμών που εξηγούν γεωμετρικές σχέσεις «πρώτης» και «δεύτερης τάξης» και ο ρόλος της στην ανάπτυξη ειδίκευσης στη Γεωμετρία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 452-459. <http://eudml.org/doc/236350>.

@article{ΙωάννηςΒ1997,
author = {Ιωάννης Β. Ζάχος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {452-459},
title = {Η ικανότητα διατύπωσης λογικών συλλογισμών που εξηγούν γεωμετρικές σχέσεις «πρώτης» και «δεύτερης τάξης» και ο ρόλος της στην ανάπτυξη ειδίκευσης στη Γεωμετρία},
url = {http://eudml.org/doc/236350},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Β. Ζάχος
TI - Η ικανότητα διατύπωσης λογικών συλλογισμών που εξηγούν γεωμετρικές σχέσεις «πρώτης» και «δεύτερης τάξης» και ο ρόλος της στην ανάπτυξη ειδίκευσης στη Γεωμετρία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 452
EP - 459
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236350
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.