Συστήματα, Θεωρία ελέγχου και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Νικόλαος Καρκανιάς

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 19-19

How to cite

top

Νικόλαος Καρκανιάς. "Συστήματα, Θεωρία ελέγχου και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 19-19. <http://eudml.org/doc/236351>.

@article{ΝικόλαοςΚαρκανιάς2005,
author = {Νικόλαος Καρκανιάς},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {19-19},
title = {Συστήματα, Θεωρία ελέγχου και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά},
url = {http://eudml.org/doc/236351},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Νικόλαος Καρκανιάς
TI - Συστήματα, Θεωρία ελέγχου και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 19
EP - 19
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236351
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.