Η διδασκαλία των Μαθηματικών με πραγματικά προβλήματα και εφαρμογές-που βρισκόμαστε σήμερα

Νίκος Κλαουδάτος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 148-157

How to cite

top

Νίκος Κλαουδάτος. "Η διδασκαλία των Μαθηματικών με πραγματικά προβλήματα και εφαρμογές-που βρισκόμαστε σήμερα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 148-157. <http://eudml.org/doc/236352>.

@article{ΝίκοςΚλαουδάτος2000,
author = {Νίκος Κλαουδάτος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {148-157},
title = {Η διδασκαλία των Μαθηματικών με πραγματικά προβλήματα και εφαρμογές-που βρισκόμαστε σήμερα},
url = {http://eudml.org/doc/236352},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Νίκος Κλαουδάτος
TI - Η διδασκαλία των Μαθηματικών με πραγματικά προβλήματα και εφαρμογές-που βρισκόμαστε σήμερα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 148
EP - 157
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236352
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.