Γνωστική διερεύνηση λογικομαθηματικων εννοιών με χρήση δυναμικού περιβάλλοντος μικρόκοσμων. Η περίπτωση της άρνησης και της συμπληρωματικότητας.

Παναγιώτης Σωτηρόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 351-364

How to cite

top

Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. "Γνωστική διερεύνηση λογικομαθηματικων εννοιών με χρήση δυναμικού περιβάλλοντος μικρόκοσμων. Η περίπτωση της άρνησης και της συμπληρωματικότητας.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 351-364. <http://eudml.org/doc/236354>.

@article{ΠαναγιώτηςΣωτηρόπουλος2002,
author = {Παναγιώτης Σωτηρόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {351-364},
title = {Γνωστική διερεύνηση λογικομαθηματικων εννοιών με χρήση δυναμικού περιβάλλοντος μικρόκοσμων. Η περίπτωση της άρνησης και της συμπληρωματικότητας.},
url = {http://eudml.org/doc/236354},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Παναγιώτης Σωτηρόπουλος
TI - Γνωστική διερεύνηση λογικομαθηματικων εννοιών με χρήση δυναμικού περιβάλλοντος μικρόκοσμων. Η περίπτωση της άρνησης και της συμπληρωματικότητας.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 351
EP - 364
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236354
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.