Από τα χαλίκια στο σχολικό βιβλίο, τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και τις Γενικές Εξετάσεις.

Ηλίας Β. Γεωργακάκος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 358-370

How to cite

top

Ηλίας Β. Γεωργακάκος. "Από τα χαλίκια στο σχολικό βιβλίο, τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και τις Γενικές Εξετάσεις.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 358-370. <http://eudml.org/doc/236355>.

@article{ΗλίαςΒ1993,
author = {Ηλίας Β. Γεωργακάκος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {358-370},
title = {Από τα χαλίκια στο σχολικό βιβλίο, τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και τις Γενικές Εξετάσεις.},
url = {http://eudml.org/doc/236355},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Ηλίας Β. Γεωργακάκος
TI - Από τα χαλίκια στο σχολικό βιβλίο, τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και τις Γενικές Εξετάσεις.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 358
EP - 370
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236355
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.