Η εφαρμογή του Derive στην αναπαράσταση κατασκευής όγκου εκ περιστροφής

Γρηγόρης Μακρίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 285-293

How to cite

top

Γρηγόρης Μακρίδης. "Η εφαρμογή του Derive στην αναπαράσταση κατασκευής όγκου εκ περιστροφής." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 285-293. <http://eudml.org/doc/236356>.

@article{ΓρηγόρηςΜακρίδης1995,
author = {Γρηγόρης Μακρίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {285-293},
title = {Η εφαρμογή του Derive στην αναπαράσταση κατασκευής όγκου εκ περιστροφής},
url = {http://eudml.org/doc/236356},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Γρηγόρης Μακρίδης
TI - Η εφαρμογή του Derive στην αναπαράσταση κατασκευής όγκου εκ περιστροφής
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 285
EP - 293
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236356
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.