Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην Ελλάδα του 2000

Γεώργιος Δημάκος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 332-336

How to cite

top

Γεώργιος Δημάκος. "Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην Ελλάδα του 2000." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 332-336. <http://eudml.org/doc/236358>.

@article{ΓεώργιοςΔημάκος1997,
author = {Γεώργιος Δημάκος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {332-336},
title = {Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην Ελλάδα του 2000},
url = {http://eudml.org/doc/236358},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Δημάκος
TI - Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην Ελλάδα του 2000
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 332
EP - 336
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236358
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.