Η αξιοποίηση του πόστερ ως ένα διδακτικό εργαλείο για τα μαθηματικά από μελλοντικούς εκπαιδευτικούς

Βασιλική Σπηλιωτοπούλου; Δέσποινα Πόταρη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 416-428

How to cite

top

Βασιλική Σπηλιωτοπούλου, and Δέσποινα Πόταρη. "Η αξιοποίηση του πόστερ ως ένα διδακτικό εργαλείο για τα μαθηματικά από μελλοντικούς εκπαιδευτικούς." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 416-428. <http://eudml.org/doc/236360>.

@article{ΒασιλικήΣπηλιωτοπούλου2004,
author = {Βασιλική Σπηλιωτοπούλου, Δέσποινα Πόταρη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {416-428},
title = {Η αξιοποίηση του πόστερ ως ένα διδακτικό εργαλείο για τα μαθηματικά από μελλοντικούς εκπαιδευτικούς},
url = {http://eudml.org/doc/236360},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Βασιλική Σπηλιωτοπούλου
AU - Δέσποινα Πόταρη
TI - Η αξιοποίηση του πόστερ ως ένα διδακτικό εργαλείο για τα μαθηματικά από μελλοντικούς εκπαιδευτικούς
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 416
EP - 428
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236360
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.